INTRODUCCIÓ:
La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document li expliquem quines
dades recopilem dels usuaris, com les utilitzem i per a quines finalitats, entre altres indicacions. Els majors
de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o
representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com a "incapaços legalment", sempre
necessitarem del consentiment patern, o del tutor/a o representant legal.
Per a la seva informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis
requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i
mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.
Com a usuari, haurà de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular, i sempre que
introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot sofrir modificacions perquè el prestador
pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer a la web per a complir amb la normativa o
actualitzar la política, i sense que existeixi l'obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris
aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
Identitat: Núria Collelldemont Pujadas (també el prestador)
NIF: 33958915J
Adreça postal: Plaça Fra Bernadí, 20, 08560 Manlleu, (Barcelona)
Correu electrònic: info@collelldemont.com
Núria Collelldemont Pujadas, com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el
Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre
(LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei
34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li
informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per
garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D'OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM:
Les dades que recollim i la manera com les obtenim és la següent:
1. mitjançant el formulari de contacte: nom, email, edat, telèfon,
2. mitjançant el formulari de registre: nom, email, edat,
3. mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter: nom, email,
4. mitjançant el formulari d'alta al webinar: nom, email,
5. mitjançant la subscripció al fòrum i / o comentaris en el mateix: nom, email,
6. mitjançant la descàrrega de continguts com membre: nom i email
7. mitjançant el formulari de recollida de dades per al ecommerce: nom, adreça, e-mail, edat, telèfon, dades
bancàries o informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit
No es tracten categories de dades especialment protegides.


FINALITAT DEL TRACTAMENT:
Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per
a cadascuna de les finalitats en l'apartat corresponent de la web:
1. formulari de contacte: per respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides
per l'Usuari;
2. formulari de registre: per a la creació d'un compte d'usuari i pugui accedir a les funcionalitats del
web;
3. formulari de subscripció a la newsletter: per remetre les comunicacions comercials publicitàries
per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'Usuari ho hagi
consentit expressament;
4. formulari d'alta al webinar: per fer-lo partícip del nostre webinar;
5. subscripció al fòrum i / o comentaris en el mateix: quan l'usuari s'hagi donat d'alta al bloc, podrà
comentar dins del fòrum, tant per plantejar qüestions com per respondre preguntes;
6. descàrrega de continguts com membre: per actualitzar i enviar els continguts com a subscriptor
dels mateixos;
7. Si contracta el servei / compra el producte mitjançant la nostra pàgina web collelldemont.com li
demanarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació
sobre una targeta de crèdit o de dèbit.
8. Altres finalitats:
o Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries
en virtut de la legislació vigent;
o Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web;
o Realització d'anàlisi de perfils i d'usabilitat del web, a través de les cookies (esmentades en la política de cookies)
o Xarxes socials: en l'apartat corresponent s'especifica l'ús de les xarxes socials


ÚS FOTOGRAFIES: Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de Núria Collelldemont
Pujadas, incloent les dels menors, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment
previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats per aquest
efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants
dels menors, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit,
poden indicar la negativa a l'ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.
Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" en l'email.
D'acord amb la LSSICE, Núria Collelldemont Pujadas no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia
correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En
conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el
seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.
No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o
requeriment judicial.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves
dades.


LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT:
La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les
seves dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcatge de la
casella de verificació.
L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita,
sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la
impossibilitat d'aconseguir les finalitats anteriorment descrites.
En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al
desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en
virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:
Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de
cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les vostres dades en els terminis
legalment previstos en les disposicions aplicables.


DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:
Núria Collelldemont Pujadas no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El
prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació
d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la
comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest
moment el prestador.
La informació que vostè ens proporcioni tant a través d'aquest lloc web serà allotjada en els servidors de
Núria Collelldemont Pujadas, contractats a l'empresa que presta el servei d’allotjament d ela web. El
tractament de les dades de l'entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament
entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis
que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.


DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:
Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant Núria Collelldemont Pujadas
presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a
info@collelldemont.com, indicant com Assumpte: "PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS
INTERESSATS", i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.
Drets:
• Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de
caràcter personal sotmeses a tractament.
• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser
inexactes o incompletes.
• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
• Dret d'oposició: dret de l'interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades
de caràcter personal o se cessi en el mateix.
• Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservats, amb la finalitat
de limitar el seu futur tractament, per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, per tal que
aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de
perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o
afecti significativament.
Com a usuari, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no
afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si considera que poden haver-se vist
vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).


INFORMACIÓN ADICIONAL


MESURES DE SEGURETAT:
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures
tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la
tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i
registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions
d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.


IDIOMA:
L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna
contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en castellà.


ANÀLISI DE PERFILS:
La informació facilitada en els diferents formularis, durant la interacció amb el web i qualsevol altra dada
facilitada durant la navegació, incloent la informació subministrada per les galetes en relació als hàbits de
navegació, comporta l'acceptació al tractament d'aquestes dades, per tal de ser segmentats o categoritzats
amb la finalitat d'aplicar-los a l'activitat relacionada amb la gestió d'administració general, informació,
comercialització d'espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris / clients,
estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis. Les dades
utilitzades en l'elaboració d'aquests perfils no són dades que permetin identificar els usuaris sinó que només
mostren en una gràfica el tipus de públic que interactua amb el web, edat, país, gènere, etc.
L'usuari que accedeixi a aquest web, consent explícitament la utilització d'aquesta informació genèrica per a
tasques d'elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites en
l'apartat anterior.


XARXES SOCIALS:
L'informem que Núria Collelldemont Pujadas pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les
dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i / o realitzin
qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Núria
Collelldemont Pujadas es regirà per aquest apartat , així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de
privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades
prèviament per l'usuari.
Núria Collelldemont Pujadas tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva
presència a la xarxa social, informant d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol
altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:
- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que
realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin
o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els
continguts que Núria Collelldemont Pujadas consideri inapropiats.
- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la
dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció
del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial

Així mateix, Núria Collelldemont Pujadases reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de
la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.
En tot cas, si Vè. remet informació personal a través de la xarxa social,Núria Collelldemont Pujadas quedarà
exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari,
en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en
qüestió.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG:
En el cas que l'usuari es subscrigui al bloc, l'informem que les dades aportades seran tractades per
gestionar la seva subscripció al bloc informatiu amb avís d'actualització i que es conservaran mentre hi hagi
un interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per aquesta finalitat, es
suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o destrucció
total dels mateixos. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.


PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS:
En el cas que l'usuari vulgui participar en els fòrums de la web, l'informem que les dades aportades seran
tractades per regular la participació en el fòrum. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que
l'usuari d'aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoca de l'Avís Legal i la Política de
Privacitat exposats a la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir
la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat
adequades per garantir la pseudonimització de les dades (si escau) o destrucció total dels mateixos. Les
publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum en línia.
Núria Collelldemont Pujadas no es fa responsable de qualsevol contingut publicat en el fòrum introduït per
qualsevol usuari registrat. El contingut publicat només expressa el punt de vista del seu autor. L'autor del
comentari accepta no fer servir aquest blog per publicar o enllaçar a continguts difamatoris, abusius, d'odi,
amenaçadors, ofensius, abusius, spam o anàleg, de contingut per a adults o que infringeixin els drets d'autor
o la llei i l'ordre públic en general. Si els comentaris pujats, segons el parer dels moderadors, s'entenen que
poden perjudicar i/o vulnerar drets de tercers o la llei, podran ser eliminats sense explicació.


PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI:
En el cas que l'usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l'informem que les dades aportades seran tractades per atendre les suggerències proposades, experiències o opinions respecte dels productes i/o
serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran
mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es
suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció
total dels mateixos. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L'única dada personal que es
publicarà del testimoni serà el seu nom.


CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT:
Núria Collelldemont Pujadas es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats
legislatives o jurisprudencials.


REVOCABILITAT:
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable
en qualsevol moment comunicant-ho a Núria Collelldemont Pujadas en els termes que estableix aquesta
Política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.


LEGISLACIÓ:
Amb caràcter general les relacions entre Núria Collelldemont Pujadas amb els Usuaris dels seus serveis
telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se
sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o
relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)